آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 349 | بازدیدکنندگان آنلاين : 1 
پنج شنبه ٢٧ دی ١٣٩٧
صورتجلسه شماره 5
 

« صورتجلسه شماره 5 گروه آموزشي پيش دبستان »

 

شماره جلسه:

93-5

 

تاريخ جلسه:

93/09/04

ساعت شروع:

10

خاتمه جلسه:

12

اسامي حاضرين:

خانمها:دکتر کریم زاده–دکترقاسم زاده- دکتر فضلی - متعمدی- فتح الله – راه پیما - دادگر

آقایان: دکترطهماسبی –آذربرزین – محمدیان

 

اسامی غایبین:

آقای دکتر محمدی آریا– مهندس یارپرور– دکتر معتمدی- خانم نافعی

دستورجلسه: شکل گیری کارگروه ها براساس نیازسنجی

 

خلاصه مطالب:

-دکتر قاسم زاده : دو محور در دو حوزه آموزش و سلامت تشکیل گردد – محور کودک (برنامه هایی که در سطح بین الملل انجام می شود و کیفیت خدمات ارائه شده ) ، و محور والدین و خانواده ( آموزش، فرزند پروری، سلامت و کیفیت خدمات ارائه شده )

-آقای محمدیان: ارزیابی کیفیت خدمات کودکان پیش دبستانی در تمام مراکز خدماتی آموزشی (شهرداری، آ پ، بهزیستی و........) انجام گیرد. همچنین این ارزیابی با توجه به کیفیت ساختار مراکز از نظر رشدویادگیری، فرایندها، مشتری، مسائل مالی انجام گردد.

- دکتر طهماسبی: به اهمیت نقش رسانه به عنوان گروه سوم اشاره کردند.

- دکتر ابوطالبی: با توجه به اهمیت رسانه و تأثیر گذاری آن به عنوان آموزش های غیر رسمی ، اهمیت سیاست های حوزه رسانه را نشان می دهد. همچنین توجه به کودکان اتباع خارجی شود.

- آذربرزین: رسانه و نقش آن را پررنگ کنیم باتوجه به اهمیت شبکه های ملی و مدت زمانی (500 ساعت) برای کودک برنامه اجرا می کنند.

- خانم دادگر: رسانه کارش اجرایی است. نتایج مطالعات کارگروه ها دررسانه می تواند مورد استفاده قرار گبرد.

- خانم دکتر فضلی: یکی از زمینه های اصلی رسانه ماست، چارچوب اولیه را مشخص نمایید وبعد به فرآیندها بپردازیدو سپس خروجی فرآیندها مهم است. درسمینارقبلی ، تحلیل های بدست آمده بخش های مغفول را نشان بدهند.

- دکتر کریم زاده: براساس تحلیل های انجام شده در طی چندین جلسه، محورها پیش بینی شده اند، همچنین محور رسانه به علت اهمیت آن به عنوان یک حوزه مستقل تعیین شود.

- خانم فتح الله: باید پتانسیل اعضای دبیرخانه را درنظر گرفت . هریک از حوزه های مطرح شده هزینه براست ، مسئولیت آن را چه کسی عهده دارخواهد بود. بهتر است به یکی دو محور پرداخته شودودرضمن کاردرکارگروه ها، محورهای دیگر نیز بررسی شوند.

- آقای محمدیان: بهتراست امروز کلیات چهار حوزه مطرح شده مشخص و تصویب گردد و پس از اولویت بندی تأمین اعتبار گردد.

- دکتر طهماسبی: هدف یک سمینار به نتیجه رساندن نیست.

- خانم راه پیما: آیا تحلیل بر یافته های سمینار سوم انجام شده است .

در توضیح ایشان، خانم دکتر کریم زاده به ارسال گزارش کتبی سمینار سوم (CD) به اعضای دبیرخانه و برگزاری جلسه تحلیل گزارش اشاره کردند که در آن جلسه نقدهایی انجام شدوبراساس آن نقدها محورهای چهارگانه انتخاب شدند. قرارشد برای جلسه آینده مجدداً اعضا گزارش سمینار را با دقت بیشتری بررسی نموده و موضوعات را استخراج کنندوپس از آن اولویت بندی نهایی انجام گردد.

- در این جلسه چهار محور مورد تصویب قرار گرفت که در دوحوزه آموزش و سلامت از نظر کیفیت بررسی و تحلیل گردند.

 

1- محور کودک

2- محور مربی

3- محور والدین و خانواده

4- محور رسانه

- همچنین جلسات ماهانه در سومین سه شنبه های هرماه تشکیل می گرددومیزبان درجلسات تغییر خواهد نمود.

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences